TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Tipy pre uchádzačov

Je potrebné, aby ste sa o pracovnú pozíciu uchádzali prostredníctvom našej personálno-poradenskej spoločnosti a nie priamo u nášho klienta. Náš klient sa z istých dôvodov rozhodol poveriť výberovým konaním spoločnosť TRESCON a všetky žiadosti, ktoré mu budú doručené, tak či tak postúpi nám.

Spoločnosť TRESCON je pre svojich klientov partnerom, ktorý je zodpovedný za kompletný výberový proces, teda aj za vybavovanie žiadostí uchádzačov. V niektorých prípadoch si klient želá anonymitu, napr. ak ide o diskrétnu výmenu na danej pozícii. V prípade Vášho zaradenia do výberového procesu sa meno klienta dozviete na prvom osobnom pohovore v našej spoločnosti.

V každom prípade to má zmysel, ak ide o dôležité informácie. Môže to byť napríklad zmena Vašich kontaktných údajov, nová regionálna preferencia, nová oblasť zodpovednosti, ktorú ste prevzali, externá alebo interná zmena pracovnej pozície, zmena ochoty zmeniť prácu alebo absolvovanie ďalšieho vzdelávania.

Všetky aktuálne ponuky voľných pracovných pozícií obsadzovaných prostredníctvom spoločnosti TRESCON sú inzerované na našej webovej stránke v časti Ponuky práce.

Registrácia na našom portáli uchádzačov ani prípadné konkrétne sprostredkovanie práce pre Vás neznamená žiadne záväzky. Oboje je pre Vás úplne nezáväzné a bezplatné. V prípade pozvania na osobný rozhovor si však hradíte výdavky na cestovné náklady a vynaložený čas. 

Údaje, ktoré ste nám poskytli (pozri časť Aké podklady mám doručiť spoločnosti TRESCON a akým spôsobom?) pre potreby výberového konania, zostanú uložené v našej internej databáze. Môžete sa spoľahnúť, že s Vašimi podkladmi budeme zaobchádzať absolútne dôverne a bez Vášho vedomia ich neposkytneme tretím osobám. V prípade, že si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje naďalej archivované v našej databáze, kontaktujte nás.

Ak Vás pozveme na osobný pohovor, bude ho viesť niektorý z našich konzultantov. Keďže našich klientov poznáme veľmi dobre a väčšinou s nimi spolupracujeme dlhodobo, dokážeme Vám poskytnúť o našom klientovi a o pracovnej pozícii kompletné informácie. Počas tohto rozhovoru Vám poskytneme aj informácie o ďalšom postupe a časovom priebehu výberového konania.  

Ak bude pri prvom rozhovore prítomný aj náš klient, oznámime Vám jeho meno už pri dohadovaní termínu rozhovoru.

Vaše osobné údaje uchovávame iba v prípade, že ste nám ich poskytli v rámci registrácie e-mailom alebo prostredníctvom nášho on-line formulára.  

Všetky osobné údaje, získané pri používaní našej webovej stránky, sa budú zhromažďovať, spracúvať a využívať v súlade s príslušnými platnými ustanoveniami na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám len na základe Vášho výslovného súhlasu. V takomto prípade sa môžete rozhodnúť, či udelíte súhlas s poskytnutím osobných údajov tretím osobám alebo nie. Upozorňujeme na to, že prenos dát prostredníctvom internetu (napr. pri e-mailovej komunikácii alebo on-line žiadosti) vykazuje bezpečnostné medzery a nemôže byť úplne chránený pred prístupom tretích osôb.

Meno klienta sa obvykle dozviete pri prvom osobnom pohovore v spoločnosti TRESCON, resp. ak to nie je možné (napr. kvôli vzdialenosti), tak počas prvého telefonického/skype rozhovoru s konzultantom spoločnosti TRESCON.

Nie, takýto postup môžeme definitívne vylúčiť. O tom, či Vaše podklady posunie spoločnosť TRESCON klientovi, rozhodujete vy, spravidla po absolvovaní osobného pohovoru v našej spoločnosti.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo e-mailom, aby ste zistili, či sme Vašu žiadosť prijali a či už bola zaradená do výberového konania, prípadne aký je jej aktuálny stav.

Spätnú väzbu na Vašu žiadosť o zamestnanie sa Vám budeme snažiť poskytnúť čo najskôr, no najneskôr do 14 dní. Ak od nás nedostanete spätnú väzbu v tejto lehote, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali a my zistíme, či nám bola žiadosť doručená a aký je aktuálny stav výberového konania na danú pozíciu.

V zásade by Vaše podklady mali spĺňať rovnaké požiadavky, aké stanoví aj nový zamestnávateľ. Pre nás je však užitočné, ak v opise svojej činnosti uvediete podrobnejšie informácie a stručne spomeniete úlohy, projekty atď., na ktorých ste pracovali. Aby sme mohli posúdiť, aká pracovná pozícia Vám bude vyhovovať, musíme si vytvoriť ucelený obraz o Vašom kompetenčnom profile.  

Okrem Vášho profesijného životopisu nás zaujímajú aj Vaše predstavy týkajúce sa možnej novej pozície: regionálne a obsahové preferencie, rozsah zodpovednosti, mzdový rámec atď.

  • Vaše podklady už máme k dispozícii na základe Vašej žiadosti o zamestnanie v minulosti. V takomto prípade postačí, ak nám zašlete aktuálny životopis a (ak je to potrebné) motivačný list. Ak ste sa uchádzali o prácu len nedávno a Vaše podklady, ktoré máme k dispozícii, zodpovedajú aktuálnemu stavu, kontaktujte nás telefonicky a my sa postaráme o Vaše zaradenie do výberového konania na danú pozíciu.
  • TRESCON ešte nemá k dispozícii Vaše podklady. V takom prípade nám zašlite svoj aktuálny životopis, prípadne Vaše doklady o vzdelaní či absolvovaných kurzoch.

V našich ponukách pracovných miest býva spravidla uvedená aj kontaktná osoba (personálny konzultant spoločnosti TRESCON), ktorá rada zodpovie Vaše otázky a v prípade potreby poskytne ďalšie informácie o konkrétnej pozícii.

Ak ste medzi našimi ponukami nenašli takú, ktorá by Vás zaujala, no napriek tomu máte záujem o evidenciu v našej internej databáze, môžete na to využiť náš on-line formulár alebo nám zašlite svoj životopis e-mailom na adresu bratislava(at)trescon.sk.

Personálno-poradenská spoločnosť pracuje na základe exkluzívnej objednávky klienta, pre ktorého vyhľadáva vysoko kvalifikovaných odborných a riadiacich pracovníkov na báze trvalého pracovného pomeru. Bližšie informácie k tejto téme nájdete v časti Ako pracuje personálno-poradenská spoločnosť.

Sprostredkovatelia personálu sa zameriavajú na sprostredkovanie osôb hľadajúcich zamestnanie s nižším profesionálnym vzdelaním, pričom sprostredkovatelia nemajú s klientom uzatvorenú výhradnú zmluvu.  

V prípade personálneho lízingu zamestnávateľ prenechá svojho zamestnanca na výkon práce tretej osobe; zamestnanec je v pracovnom pomere s personálnou agentúrou.

Personálne poradenstvo ponúka firmám pomoc pri hľadaní ich budúcich zamestnancov. Klient pritom určuje, či personálny konzultant komplexne zastreší výberový proces alebo v tomto procese definuje iba čiastkové kroky. O prijatí nového zamestnanca potom rozhodne klient.

Služby personálneho poradenstva klienti využívajú vtedy, ak má byť v procese hľadania zachovaná anonymita hľadajúcej spoločnosti, pri nedostatočných zdrojoch vo vlastnom personálnom oddelení spoločnosti alebo s cieľom využiť odborné znalosti, skúsenosti a existujúcu sieť personálneho poradcu.

Všeobecný prehľad služieb spoločnosti TRESCON nájdete TU; ďalšie informácie o ponúkaných službách nájdete v časti Viac o službách (podstránky).