top of page
Business Meeting

Ochrana osobných údajov

Informácie pre kandidátov na spracovanie osobných údajov v spoločnosti TRESCON Executive Search sro 

V prípade dotazu nás prosím kontaktujte.

Informácie pre kandidátov na spracovanie osobných údajov v spoločnosti TRESCON Executive Search sro

Tento dokument je vydaný v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), zákonom všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“) av súlade s navazujúcou platnou legislatívou.


Dokument, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, keď vám pomáhame nájsť zamestnanie, a tiež keď s vami spolupracujeme potom, čo sme vám už zaměstnání našli. 

 

 

1. Účel a rozsah spracovania osobných údajov


Informácie o vašich službách vám ponúkame preto, aby sme vám mohli nájsť najlepšiu pracovnú príležitosť podľa požiadaviek. Ptáme sa len na podrobnosti, ktoré naozaj potrebujeme, ako je vaše meno, adresa, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, profesijná prax a tiež Vaše predstavy o vhodnom zamestnaní pre Vás.

 

Účel spracovania osobných údajov:
 

 • vyhľadávanie a sprostredkovanie zamestnania;

 • vedenie databázy kandidátov pre účely sprostredkovania zamestnania;

 • posuzování schopností, znalostí a zkušeností kandidátů pro účely zprostředkování zaměstnání;

 • analýza voľných pracovných pozícií, o ktorých sa domnievame, že by pre vás mohly byť vhodné.

 

Rozsah spracovania osobných údajov:

 

 • jméno a příjmení (vrátane rodného);

 • titul a občanstvo;

 • datum a místo narození;

 • rodinný stav;

 • adresa trvalého bydliska a kontaktná adresa (ak sa líšia od adresy trvalého bydliska);

 • súkromná e-mailová adresa (ak je kandidát vlastný);

 • kontaktné telefónne číslo (pevná linka alebo mobil),

 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie;

 • vyššie nástupního platu;

 • deň nástupu do zamestnania

 • informácie o vašich zájmech a potrebách vo zmysle budúceho zamestnania;

 • dopĺňajúce informácie, ktoré nám delíme.
   

Spracovanie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu bude prebiehať len za
predpokladu, že s nimi kandidát vysloví súhlas. Poskytovateľ osobných informácií informuje kandidáta, pokiaľ ide výlučne o jednu pracovnú pozíciu v jednom konkrétnom výberovom konaní, potom súhlasí so spracovaním za vyššie uvedeným účelom a vo vyššie uvedenom rozsahu implicitne (mlčky) predložením životopisu / dopytu po ponúkanej pracovnej pozícii .

 

2. Ako používame osobné údaje?

 

Osobné údaje uvádzame dvoma hlavnými spôsobmi:

Osobné údaje nám poskytneme priamo kandidáta, získavame je teda od vás.

 

Cieľom našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných personálnych služieb podľa individuálnych potrieb kandidátov a zamestnávateľov, preto potrebujeme zhromaždiť určité typy údajov. Ponúkam vám príležitosti a zároveň šetríte váš čas, pretože sa nemusíte venovať nerelevantným ponúkám a služby.

 

Své údaje nám môžete poskytnúť nasledujúci spôsob:

 

 • údaje nám pošlete registráciu na našej webovej stránkehttp://www.trescon.eu/cz/pro-uchazace/registrace-u-spolecnosti

 • Predáte nám tištěnú verziu svojho životopisu počas niektorých z našich náborových akcií, na veľtrhu, v našej kancelárii alebo u prijímacieho pohovoru.

 • Pošli svoj životopis e-mailom.

 • Prihlásite sa na pracovnú pozíciu prostredníctvom pracovného portálu, ktorý vás následne presmeruje na webovú stránku spoločnosti TRESCON.

 

Osobní údaje získame z iných zdrojov než priamo od Vás.

 

 • Informácie o Vás nám poskytnete, ktorá potvrdzuje Vašu referenciu. V tomto prípade vždy oslovujeme len tie osoby, ktoré nám Vy so svojím súhlasom predáte kontakt za účelom získania referencie.

 • Informácie o vás môžeme získať pri hľadaní potenciálnych uchádzačov na internete, ako sú LinkedIn, XING, pracovné portály (napr. jobs.cz) a weby.

 • Ak sa k nám pripojíte na Instagram a máte na svojom instagramovom profile uvedené osobné údaje, získame vaše osobné údaje z tejto aplikácie.

 

3. Ako spracovávame osobné údaje?
 

V rámci spracovania osobných údajov sme prijali technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov kandidátov, najmä aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo nahodilému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ik jinému zneužití osobných údajov a po ukončení spracovania osobných údajov.


Osobné údaje sa zpracovávajú v sídle našej spoločnosti, tj. Brno, Masarykova 413/34 a to fyzicky v databáze životopisov, automatizovane prostredníctvom výpočetnej techniky, a majú k nim prístup a zpracovávajú je len poverení zamestnanci. Osobné údaje sú uložené vo forme životopisu, motivačného dopisu, profilu kandidáta zo sociálnej siete av ďalších dokumentoch, ktoré nám za účelom poskytnutia zamestnania poskytnete. Je dôležité, aby vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, boli presné a aktuálne. Preto nás prosím iba o všetkých zmenách.

 

 

4. Komu poskytujeme osobné údaje?

 

Podle s místní legislativou a dalšími požadavky můžeme Vaše osobní údaje určit následující kategorie osob:

 

 • Společnostem v rámci naší skupiny TRESCON Group, s Vaším súhlasom a za predpokladu, že ide o medzinárodný projekt pri sprostredkovaní zamestnania, alebo že sami prejavíte záujem o toto predloženie kvôli sprostredkovaniu zamestnania iného zo spoločností TRESCON Group (www.trescon.at,www.trescon.sk, www.trescon.si).

 • Tretím stranám, ktoré nám poskytujú IT služby alebo zabezpečujú uchovávanie našich dokumentov, keďže máme uzavretú príslušnosť k zmluve o spracovaní údajov (alebo podobnej dohode).

 • Potenciálnym zamestnávateľom za účelom sprostredkovania zamestnania (životopisy, motivačné dopisy alebo iné dokumenty obsahujúce osobné údaje kandidátov (ve vyššie

uvedené v rozsahu), a to za predpokladu, že kandidát k tomuto predaniu poskytne svoj súhlas.

 

5. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

 

Uchovávání a spracovanie osobných údajov kandidátov je v spoločnosti TRESCON Executive Search sro časovo obmedzené na obdobie dvoch rokov.

 

Ak sme s Vami, počas dvoch rokov, kedy ste dostali významné kontakty, kontaktujeme Vás s dotazom, či máte záujem o uchovanie osobných údajov u našej spoločnosti na ďalšie dve obdobia a zároveň Vás požiadame o aktualizáciu osobných údajov.

 

V prípade, že nebudete mať o ďalšie uchovanie osobných údajov záujem, odstráňte Vaše osobné údaje

z našich systémov (osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v listinnej podobe, sa likvidujú určité zariadenia pre ničenie písomností (skartovačkou). Osobné údaje v elektronickej podobe sa likvidujú vymazaním príslušných v informačnom systéme, osobné údaje na hmotných nosičoch (CD) sa likvidujú výmazom). alebo fyzicky zničeným príslušným nosičom.).

        

„Významný kontakt“ znamená napr. ústní alebo písomná komunikácia, alebo prípady, kedy sa vám najlepšie darí naše služby. Ak ste uchádzač, budeme za významný kontakt považovať webové prípady, kedy nám prostredníctvom našej stránky poskytnete svoj aktuálny životopis. Za významný kontakt budeme považovať aj prípadnú ústnu alebo písomnú komunikáciu o našich pozíciách, prípadne prekliky z našich inzertných prác. Za významný kontakt nie je prijaté prijatie, otvorenie alebo prečítanie e-mailu alebo iné digitálne zprávy, ktoré vám pošleme. Aby k významnému kontaktu došlo, je nutný klik alebo priama odpoveď.

 

6. Ako získate prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracujete, ako môžete zmeniť a jak môžete odvolať súhlas s ich poskytnutím?

 

Ak chcete získať prístup k osobným údajom, ktoré ste nám poskytli, mohli by ste tieto údaje zmeniť alebo odvolať svoj súhlas s použitím alebo ak sa domnievate, že došlo k zneužitiu, strate alebo neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo na našej adrese : brno@trescon.cz, TRESCON Executive Search sro, , Masarykova 413/34, 602 00 Brno

 

7. Aké máte práva spojené so spracovaním osobných údajov?

 

Jedným z hlavných cieľov GDPR je ochrana a vyjasnenie práv občanov EÚ a osôb v EÚ vo zmysle ochrany osobných údajov. Znamená to, že s Vašimi údajmi súvisia určité práva i potom, čo nám poskytnete.

 

Informácie o týchto právach získate tu. Vaše žiadosti budeme vybavovať bez zbytočného odkladu av každom prípade je vybavíme do jedného mesiaca (táto lehota môže byť predĺžená v súlade s platnou legislatívou). Vezmite prosím na vedomie, že komunikáciu s vami zaisťujeme, aby sme splnili všetky problémy, na ktoré poukážete.

 

Právo vzniesť námitku: toto právo znamená, že môžete vzniesť námietku voči nášmu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame.

 

Právo na odvolanie súhlasím s použitím osobných údajov: Ak ste získali váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a odobrať mi vaše osobné údaje z našich systémov.

 

Prístup k osobným údajom: Kedy nás môžete požiadať o informácie o tom, aké údaje o Vás uchovávame. Zároveň môžete doplniť, aby sme vaše údaje upravili, aktualizovali alebo vymazali. Môžeme Vás požiadať o potvrdenie vašej totožnosti a poskytnúť informácie o vašej požiadavke. Prípadný prístup k údajom, ktoré o vás uchováme, nebude zpoplatnený, pokiaľ nebude „zjavne bezdôvodný alebo neoprávněný“. Požiadavky na poskytnutie ďalších kópií takýchto údajov z našej strany môžu podliehať povinnosti uhradiť primeraný administratívny poplatok, pokiaľ ju legislatíva odpúšťa. V platným právom môžeme v súlade s podobnými prípadmi Vaši žiadosť zamietnuť. Ak k tomu dôjde, vždy vám dáme svoje dôvody.

 

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov. Pre údaje musia platiť niektoré z nasledujúcich kritérií:

 • údaje, ktoré už nie sú k dispozícii, za ktorým boli potrebné hľadať potrebné ciele a/nebo zpracovány,

 • svůj dříve udělený souhlas se zpracováním údajů z naší strany jste následně odvolali a neexistuje žádný platný důvod k jejich dalšímu zpracování,

 • údaje byly zpracovány v rozporu s platným právem (např. způsobem, který není v souladu s GDPR),

 • údaje je nutné vymazať, abychom jako jejich správce splnili své zákonné povinnosti, nebo

 • údaje spracovávame, pretože sme presvedčení, že tým sledujeme svoje oprávnené záujmy, voči ich spracovaniu vznášame nami a nemôžeme preukázať, že existujú legitímne dôvody k ich ďalšiemu spracovaniu.

 

Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností máte právo požadovať, abychom spracovali Vašich osobných údajov omezili. V takýchto prípadoch môžeme Vaše údaje naďalej uchovávať a nesmieme vykonávať ich ďalšie spracovanie, pokiaľ: (i) nebude niektoré z nižšie uvedených okolností vyriešených, (ii) vyjadrite svoj súhlas.

 

Právo na opravu: Máte tiež právo požadovať opravu všetkých nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré vás uchováváme.

 

Právo na prenosnosť údajov: Máte právo požiadať o prenos vašich osobných údajov medzi rôznymi správcami údajov. V konečnom dôsledku to znamená, že podrobnosti uchovávané v rámci spoločnosti TRESCON môžete preniesť do iných online platforiem. Aby sme vám tento prenos usnadnili, poskytneme vám vaše údaje v bežných, čiteľných strojoch s chráneným formátom heslem. Svoje údaje tak budete môcť přenést do iných online platforiem.

 

Právo podať sťažnosť k dozornému úradu: Máte právo podať sťažnosť k miestnemu dozornému úradu.

 

Úrad na ochranu osobných údajov

Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

Telefón: (+420) 234 665 111

Email: posta@uoou.cz

   

 

8. Aké spracovávame údaje o užívateľoch našich webových stránok?

 

Oužívateľských webových stránok www.trescon.eu nám pomáhame znižovať množstvo údajov, ktoré zlepšujeme užitnou hodnotou nášho webu a riadime poskytovanie našich služieb. Do tejto kategórie patria informácie o spôsoboch, ktorými naša webová stránka využíva, o vaše frekvencie návštev stránok a období, počas ktorých je naša stránka najobľúbenejšia.

 

Čo sú súbory cookies?

 

Súbory cookies obsahujú informácie o používaní webových stránok uložené na pevnom disku vášho počítača. Ich účelom je zobrazenie a prispôsobenie služieb poskytovaných takou webovou stránkou pri každej Vašej ďalšej návšteve. Cookies tiež slúžia k analýze prevádzky na webe, k reklamným a marketingovým účelom.

 

Používajú takmer všetky webové stránky a pre váš systém nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo. Ak si chcete skontrolovať alebo upraviť typy súborov cookie, použite, ak súhlasíte, zvyčajne môžete vykonať v nastavení svojho prehliadača. 

 

Ďakujeme Vám za dôveru!

bottom of page