top of page
Business Meeting

Ochrana osobných údajov

Zásady a informácie pre kandidátov na spracovanie osobných údajov v spoločnosti TRESCON Executive Search sro 

V prípade dotazu nás prosím kontaktujte.

Zásady spracúvania osobných údajov Trescon Executive Search s.r.o.

​Skôr, než nám poskytnete osobné údaje, prosíme, oboznámte sa s týmito zásadami spracúvania Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dokument popisuje, ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi, keď vám pomáhame nájsť zamestnanie, a tiež keď s vami spolupracujeme potom, čo sme vám zamestnanie našli. 

1. Prevádzkovateľ

 

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Trescon Executive search, s. r. o., so sídlom Bajkalská 22, 82109 Bratislava, IČO 35890703 (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Konktakné údaje prevádzkovateľa:

Trescon Executive search, s. r. o.

Bajkalská 22, 82109 Bratislava

Tel.: +421 918 587 681

Email: bratislava@trescon.sk

2. Informácie pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb, účel a rozsah spracovania osobných údajov

 

2.1 Kategórie dotknutých osôb

2.1.1 Uchádzači o zamestnanie

Dotknutými osobami sú pre tento prípad fyzické osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa elektronicky, telefonicky, osobne, listom, cez sociálne médiá alebo iným spôsobom v reakcii na konkrétny zverejnený inzerát, ponuku zamestnania alebo pracovnej pozície u zamestnávateľa (ďalej ako „uchádzači“)

 

2.1.2 Kandidáti o zamestnanie

Dotknutými osobami sú pre tento prípad osoby, ktoré reagovali elektronicky, telefonicky, osobne, listom alebo iným spôsobom na výzvu alebo možnosť prevádzkovateľa na zaradenie do databázy kandidátov na zamestnanie, teda osôb, ktorým môžu byť zasielané informácie o pracovných ponukách a ktorí môžu byť oslovení ako kandidáti aj pre vopred nešpecifikované pozície a ktorých údaje môžu byť poskytnuté vopred nešpecifikovaným zamestnávateľom, hľadajúcim zamestnancov alebo pracovníkov, a ktoré poskytli s takýmto spracúvaním dobrovoľný súhlas (ďalej ako „kandidáti“).

 

2.2 Účel, rozsah a právny základ na spracovanie vašich osobných údajov

 

2.2.1 Rozsah spracúvaných osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom nájdenia najlepšej pracovnej príležitosti pre vás. Pýtame sa len na podrobnosti, ktoré naozaj potrebujeme.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • meno a priezvisko (vrátane rodného priezviska);

 • titul a občianstvo;

 • dátum a miesto narodenia;

 • rodinný stav;

 • adresa trvalého bydliska a kontaktná adresa (ak sa líšia od adresy trvalého bydliska);

 • súkromná alebo pracovná e-mailová adresa;

 • kontaktné telefónne číslo (pevná linka alebo mobil);

 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie;

 • výška očakávaného nástupného platu;

 • deň nástupu do zamestnania;

 • informácie o vašich záujmoch a potrebách v zmysle budúceho zamestnania;

 • informácie, ktoré máte uvedené vo verejne prístupných profiloch alebo dokumentoch (napr. životopis), ktoré ste nám poskytli;

 • dopĺňajúce informácie, ktoré nám za nižšie uvedenými účelmi poskytnete.

 

V prípade, že reagujete na konkrétnu ponuku zamestnania alebo pracovnej pozície urobenú akoukoľvek formou alebo odpovedáte na inzerát alebo informáciu o voľnej pozícii konkrétneho zamestnávateľa alebo prevádzkovateľa pre konkrétneho zamestnávateľa (ďalej ako „ponuka“), spracúvame Vaše osobné údaje tiež v rozsahu príslušného formulára a spracúvame údaje požadované v ponuke.

 

2.2.2 Účel spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje spracovávame za nasledovným účelom:
 

 1. hľadanie vhodnej pracovnej príležitosti (vyhľadávanie a sprostredkovanie zamestnania);

 2. vedenie databázy kandidátov pre účely sprostredkovania zamestnania;

 3. posudzovanie schopností, znalostí a skúseností kandidátov pro účely sprostredkovania zamestnania;

 4. analýza voľných pracovných pozícií, o ktorých sa domnievame, že by pre vás mohli byť vhodné;

 5. identifikovanie a odporučenie vhodných uchádzačov o pracovnú pozíciu, preverenie, či uchádzači spĺňajú požiadavky a potreby konkrétneho zamestnávateľa a proces prijímania zamestnanca alebo pracovníka na pracovnú pozíciu (ďalej ako „výberový proces“) ako aj príprava pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej súkromnoprávnej zmluvy alebo dohody medzi uchádzačom a budúcim zamestnávateľom;

 6. poskytovanie údajov uchádzačov potenciálnym zamestnávateľom na účely výberového procesu a výberu zamestnancov alebo pracovníkov na voľné pracovné miesto ako aj prípravu pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej súkromnoprávnej zmluvy alebo dohody medzi uchádzačom a budúcim zamestnávateľom;

 7. uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov prevádzkovateľa a zamestnávateľov súvisiacich s prijímacím konaním uchádzača o zamestnanie alebo službami poskytovanými zamestnávateľom;

 8. archivácia, vedecký výskum či štatistické účely.

 

2.2.3 Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov uchádzačov je pre účely podľa bodov 1 až 6 vyššie článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, teda Váš súhlas. Tento súhlas spravidla udeľujete na dobu 5 rokov, pričom ho však môžete kedykoľvek pred uplynutím tejto doby odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Nemáte právnu povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytnúť.  

Pre účel podľa bodu 7 je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda existujúci oprávnený záujem prevádzkovateľa a/alebo zamestnávateľa na uplatňovaní, obhajovaní a preukazovaní právnych nárokov prevádzkovateľa a/alebo zamestnávateľov súvisiacich s prijímacím konaním uchádzača o zamestnanie alebo službami poskytovanými prevádzkovateľom zamestnávateľom.

Pre účel 8 je právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej najmä zo zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

2.3 Doba spracúvania osobných údajov

 

Uchovávanie a spracovanie osobných údajov kandidátov je časovo obmedzené na obdobie piatich rokov.

 

Po uplynutí obdobia, na aké ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, vás kontaktujeme s otázkou, či máte záujem o uchovanie osobných údajov v našej spoločnosti na ďalšie obdobie a zároveň Vás požiadame o súhlas a aktualizáciu osobných údajov.

 

V prípade, že nebudete mať o ďalšie uchovanie osobných údajov záujem, Vaše osobné údaje budú zlikvidované.

 

Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania premlčacej doby našich právnych nárokov.

 

Vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom na právnom záklde zákonnej povinnosti prevádzkovateľa spracúvame Vaše osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi.

 

2.4 Kategórie sprostredkovateľov a príjemcov údajov

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, ktorými sú fyzické alebo právnické osoby alebo inštitúcie so sídlom v Európskej únii, ktoré vyhľadávajú alebo prijímajú zamestnancov alebo pracovníkov na voľné pracovné alebo obdobné pozície (ďalej ako „zamestnávateľ“). V prípade, ak zamestnávateľ bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, je samostatným prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia.

 

V prípade Vášho výslovného súhlasu, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť spoločnostiam v rámci našej skupiny TRESCON Group, za predpokladu, že ide o medzinárodný projekt pri sprostredkovaní zamestnania, alebo že sami prejavíte záujem o toto predloženie kvôli sprostredkovaniu zamestnania inej zo spoločností TRESCON Group (www.trescon.at, www.trescon.si).

 

Okrem toho prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje uchádzačov a kandidátov sprostredkovateľom, ktorí na základe zmluvy s prevádzkovateľom poskytujú prevádzkovateľovi služby a činnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov, tými sú najmä:

 

 • externí pracovníci a dodávatelia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi práce alebo služby, súvisiace s jej hlavným predmetom činnosti, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k poskytnutiu alebo spracúvaniu osobných údajov, najmä externí poradcovia a koordinátori výberového procesu, lektori, iné osoby koordinujúce výberový proces alebo spracúvajúce jeho výsledky pre prevádzkovateľa.

 • účtovní, daňoví a právni poradcovia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi služby účtovného, daňového alebo právneho poradenstva.

 • IT služby a IT platformy: Fyzické a právnické osoby so sídlom EÚ, ktoré sú autormi, prevádzkovateľmi alebo správcami elektronických platforiem alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ komunikuje so zamestnávateľmi, uchádzačmi alebo kandidátmi, vykonáva online semináre, online pohovory alebo prenáša alebo ukladá informácie sú príjemcami osobných údajov uchádzačov či kandidátov.

 

2.5 Prenos osobných údajov do tretích krajín a profilovanie

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

 

3. Ako získate prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame, ako môžete zmeniť a odvolať súhlas s ich poskytnutím?

Ak sa na nás chcete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (napr. ak chcete odvolať súhlas, alebo si uplatniť svoje iné práva), môžete nás kontaktovať e-mailom alebo na našej adrese: bratislava@trescon.sk, Trescon Executive Search, s. r. o., , Bajkalská 22, 821 09 Bratislava.

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete uplatniť emailom na bratislava@trescon.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu prevádzkovateľa.

4. Ako získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame dvoma hlavnými spôsobmi:

 

4.1.1 Osobné údaje nám poskytne priamo kandidát alebo uchádzač, získavame ich teda od priamo od Vás - Cieľom našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných personálnych služieb podľa individuálnych potrieb kandidátov a zamestnávateľov, preto potrebujeme zhromaždiť určité typy údajov. Ponúkam Vám príležitosti a zároveň šetríme Váš čas, pretože sa nemusíte venovať nerelevantným ponukám.

 

Svoje údaje nám môžete poskytnúť nasledujúcim spôsobom:

 • údaje nám pošlete prostredníctvom registrácie na našej webovej stránke:

        https://ats.nalgoo.com/en/gate/trescon-executive-search/global-register

 • odovzdáte nám tlačenú verziu svojho životopisu počas niektorých z našich náborových akcií, na veľtrhu, v našej kancelárii alebo na pracovnom pohovore

 • pošlete svoj životopis e-mailom

 • prihlásite sa na pracovnú pozíciu prostredníctvom pracovného portálu, ktorý vás následne presmeruje na webovú stránku prevádzkovateľa.

 

4.1.2 Osobné údaje získame z iných zdrojov než priamo od Vás.

 

 • Informácie o vás môžeme získať pri hľadaní potenciálnych uchádzačov na internete, ako sú LinkedIn, XING, pracovné portály (napr. profesia.sk) a weby.

 • Ak sa k nám pripojíte na Instagram, Facebook, Linkedin alebo iné siete a máte na svojom profile uvedené osobné údaje, získame vaše osobné údaje z tejto aplikácie.

 • Informácie o Vás nám poskytne osoba, ktorá potvrdzuje Vašu referenciu. V tomto prípade vždy oslovujeme len tie osoby, na ktoré nám Vy so svojím súhlasom odovzdáte kontakt za účelom získania referencie.

 

5. Ako spracovávame osobné údaje?
 

V rámci spracovania osobných údajov sme prijali technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov dotknutých osôb, najmä aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, k neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, alebo k inému zneužitiu osobných údajov počas spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje starostlivo chránime. Je dôležité, aby Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, boli presné a aktuálne. Preto nás prosíme o informovanie o všetkých zmenách.

 

6. Aké máte práva spojené so spracovaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva:

- Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov: Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

- Právo na prístup k osobným údajom: Kedykoľvek nás môžete požiadať o informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame a spôsoboch spracúvania.

- Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov a to v nasledovných prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely na ktoré sa získavali alebo spracúvali

 • svoj skôr udelený súhlas so spracovávaním ste následne odvolali a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie

 • namietali ste proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

 • osobné údaje je nutné vymazať, aby sme ako prevádzkovateľ splnili svoje zákonné povinnosti

 • osobné údaje sme získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

- Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností máte právo požadovať, aby sme spracovávanie Vašich osobných údajov obmedzili. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

- Právo vzniesť námietku: toto právo znamená, že môžete vzniesť námietku voči nášmu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame.

- Právo na opravu: Máte tiež právo požadovať opravu všetkých nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

- Právo na prenosnosť údajov: Máte právo požiadať o prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. Aby sme vám tento prenos uľahčili, poskytneme vám vaše údaje v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, chránené heslom. e. Svoje údaje tak budete môcť preniesť k iným prevádzkovateľom.

- Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Máte právo podať sťažnosť k miestnemu dozornému úradu., ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.    

7. Aké údaje spracovávame o užívateľoch našich webových stránok?

O návštevníkoch webových stránok www.trescon.eu spracovávame údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať úžitkovú hodnotou nášho webu a  poskytovanie našich služieb. Do tejto kategórie patria informácie o kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov návštev stránky.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies obsahujú informácie o používaní webových stránok uložené na pevnom disku vášho počítača. Ich účelom je zobrazenie a prispôsobenie služieb poskytovaných takou webovou stránkou pri každej Vašej ďalšej návšteve. Cookies tiež slúžia k analýze prevádzky na webe, k reklamným a marketingovým účelom.

Používanie cookies si môžete nastaviť na našej webovej stránke.

 

8. Poskytovanie osobných údajov elektronicky osobami do 16 rokov

Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom našej webovej stránky, získajte povolenie svojho rodiča/zákonného zástupcu. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli osobné údaje, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich osobné údaje.

Ďakujeme Vám za dôveru!

bottom of page