top of page
Business Meeting

Schutz personenbezogener Daten

Informationen für Kandidaten zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der TRESCON Executive Search sro Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Informace pro kandidáty o zpracování osobních údajů u společnosti TRESCON Executive Search sro

Tento dokument je vydán v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zákonem Allgemeine Datenschutzverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) (dále jen „GDPR.“) s navazující platnou legislativou.


Dokument vysvětluje, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když vám pomáháme najít zaměstnání, a také když s vámi spolupracujeme potom, co jsme vám zaměstnání již našli._cc781905-5cdebb-bad35-53-db-bad35-53-db-bad35-53-db-bad35-53-db-bad35-53-94

 

 

1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů


Informace o vás shromažďujeme proto, abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší pracovní příležitosti podle vašich požadavků. Ptáme se jen na podrobnosti, které opravdu potřebujeme, jako je vaše jméno, adresa, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, profesní praxi a také Vaše představy o vhodném zaměstnání pro Vás.

 

Účel zpracování osobních údajů:
 

 • vyhledání a zprostředkování zaměstnání;

 • vedení databáze kandidátů pro účely zprostředkování zaměstnání;

 • posuzování schopností, znalostí a zkušeností kandidátů pro účely zprostředkování zaměstnání;

 • analýza volných pracovních pozic, o nichž se domníváme, že by pro vás mohly být vhodné.

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

 

 • jméno a příjmení (včetně rodného);

 • titul a občanství;

 • datum a místo narození;

 • rodinny stav;

 • adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště);

 • soukromá e-mailová adresa (pokud ji kandidát vlastní);

 • kontaktní telefonní číslo (pevná linka nebo mobil),

 • nejvyšší dosažené vzdělání;

 • výše nástupního platu;

 • den nástupu do zaměstnání

 • informace o vašich zájmech a potřebách ve smyslu budoucího zaměstnání;

 • doplňující informace, které nám sdělíte.
   

Zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude probíhat jen za
předpokladu, že s nimi kandidát vysloví souhlas. Zprostředkovatel výslovně informuje kandidáta, že pokud se uchází výhradně o jednu pracovní pozici v jednom konkrétním výběrovém řízení, pak je jeho souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem a ve výše uvedeném rozsahu dán implicitně (mlčky) předáním životopisu / poptávkou po nabízené pracovní pozici .

 

2. Jak shromažďujeme osobní údaje?

 

Osobní údaje shromažďujeme dvěma hlavními způsoby:

Osobní údaje nám poskytne přímo kandidát, získáváme je tedy od vás.

 

Cílem naší společnosti je poskytování kvalitních personálních služeb podle individuálních potřeb kandidátů a zaměstnavatelů, proto potřebujeme shromažďovat určité typy údajů. Ty nám umožňují nabízet vám nejvhodnější příležitosti a zároveň šetří váš čas, protože se nemusíte věnovat nerelevantním nabídkám a službám.

 

Své údaje nám můžete poskytnout následujícími způsob:

 

 • údaje nám pošlete registrací na naší webové stráncehttp://www.trescon.eu/cz/pro-uchazace/registrace-u-spolecnosti

 • Předáte nám tištěnou verzi svého životopisu během některé z našich náborových akcí, na veletrhu,v naší kanceláři nebo u přijímacího pohovoru.

 • Pošlete svůj životopis e-mailem.

 • Přihlásíte se na pracovní pozici prostřednictvím pracovního portálu, který vás následně přesměruje na webovou stránku společnosti TRESCON.

 

Osobní údaje získáme z jiného zdroje než přímo od Vás.

 

 • Informace o Vás nám poskytne osoba, která potvrzuje vaše reference. V tomto případě vždy oslovujeme jen ty osoby, na které nám Vy se svým souhlasem předáte kontakt za účelem získání referencí.

 • Informace o vás můžeme získat při hledání potenciálních uchazečů na internetu, jako jsou LinkedIn, XING, pracovní portály (např. jobs.cz) a weby.

 • Pokud se k nám připojíte na Instagramu a máte na svém instagramovém profilu uvedeny osobní údaje, získáme vaše osobní údaje z této aplikace.

 

3. Jak zpracováváme osobní údaje?
 

V rámci zpracování osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kandidátů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož ik jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.


Osobní údaje se zpracovávají v sídle naší společnosti, tj. Brno, Masarykova 413/34 a to fyzicky v databázi životopisů, automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky, a mají k nim přístup a zpracovávají je jen pověření zaměstnanci. Osobní údaje jsou uloženy ve formě životopisu, motivačního dopisu, profilu kandidáta ze sociální sítě av dalších dokumentech, které nám za účelem zprostředkování zaměstnání poskytnete.Je důležité, aby Vaše osobní údaje, které uchováváme, byly přesné a aktuální. Proto nás prosím informujte o veškerých změnách.

 

 

4. Komu poskytujeme osobní údaje?

 

Podle okolností av souladu s místní legislativou a dalšími požadavky můžeme Vaše osobní údaje poskytnout následujícím kategoriím osob:

 

 • Společnostem v rámci naší skupiny TRESCON Group, s Vaším souhlasem a za předpokladu, že se jedná o mezinárodní projekt při zprostředkování zaměstnání, nebo že sami projevíte zájem o toto předání kvůli zprostředkování zaměstnání některou ze společností TRESCON Group (www.trescon.at,www.trescon.sk, www.trescon.si).

 • Třetím stranám, které nám poskytují IT služby nebo zajišťují uchovávání našich dokumentů as nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování údajů (nebo podobnou dohodu).

 • Potenciálním zaměstnavatelům za účelem zprostředkování zaměstnání (životopisy, motivační dopisy nebo jiné dokumenty obsahující osobní údaje kandidátů (ve výše

uvedeném rozsahu), a to za předpokladu, že kandidát k tomuto předání poskytne svůj souhlas.

 

5. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

 

Uchovávání a zpracování osobních údajů kandidátů je ve společnosti TRESCON Executive Search sro časově omezeno na období dvou let.

 

Pokud jsme s Vámi, během dvou let nebyli ve významném kontaktu, kontaktujeme Vás s dotazem, zda máte zájem o uchování osobních údajů u naší společnosti na další dvouleté období a zároveň údůchí o po žándáme

 

V případě, že nebudete mit o další uchování osobních údajů zájem, odstraníme Vaše osobní údaje

z našich systémů (osobní údaje, které se uchovávají v listinné podobě, se likvidují mechanickým zařízením pro ničení písemností (skartovačkou). Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému, osobní údaje na hmotných nosičích (CD) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče.).

        

„Významný kontakt“ znamená např. ústní nebo písemnou komunikaci, kterou s vámi povedeme, nebo případy, kdy aktivně využijete naše služby. Pokud jste uchazeč, budeme za významný kontakt považovat případy, kdy nám prostřednictvím naší webové stránky poskytnete svůj aktuální životopis. Za významný kontakt budeme považovat také ústní nebo písemnou komunikaci o potenciálních pozicích, případně prokliky z našich inzercí práce. Za významný kontakt není považováno přijetí, otevření nebo přečtení e-mailu nebo jiné digitální zprávy, kterou vám pošleme. Aby k významnému kontaktu došlo, je nutný proklik nebo přímá odpověď.

 

6. Jak získáte přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, jak je můžete změnit a jak můžete odvolat souhlas s jejich poskytnutím?

 

Abyste získali přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje změnit nebo odvolat svůj souhlas s jejich použitím nebo pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, můžete nás kontaktovat emailem nebo na naší adrese : brno@trescon.cz, TRESCON Executive Search sro, , Masarykova 413/34, 602 00 Brünn

 

7. Jaké máte práva spojená se zpracováním osobních údajů?

 

Jedním z hlavních cílů GDPR je ochrana a vyjasnění práv občanů EU a osob v EU ve smyslu ochrany osobních dat. Znamená to, že s Vašimi údaji souvisí určitá práva i potom, co nám je poskytnete.

 

Informace o těchto právech získáte zde. Vaše žádosti budeme vyřizovat bez zbytečného odkladu av každém případě je vyřídíme do jednoho měsíce (tato lhůta může být prodloužena v souladu s platnou legislativou). Vezměte prosím na vědomí, že komunikaci s vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.

 

Právo vznést námitku: toto právo znamená, že můžete vznést námitku vůči našemu zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme.

 

Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů: Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat a my odstraníme Vaše osobní údaje z našich systémů.

 

Přístup k osobním údajům: Kdykoli nás můžete požádat o informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme. Zároveň můžete požadovat, abychom vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Můžeme Vás požádat o ověření vaší totožnosti a poskytnutí dalších informací o Vašem požadavku. Případný přístup k údajům, které o vás uchováváme, nebude zpoplatněný, pokud nebude „zjevně bezdůvodný nebo neoprávněný“. Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit přiměřený administrativní poplatek, pokud ji legislativa připouští. V souladu s platným právem můžeme v podobných případech Vaši žádost zamítnout. Pokud k tomu dojde, vždy vám sdělíme své důvody.

 

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Pro dané údaje musí platit některé z následujících kritérií:

 • údaje již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly původně získány a/nebo zpracovány,

 • svůj dříve udělený souhlas se zpracováním údajů z naší strany jste následně odvolali a neexistuje žádný platný důvod k jejich dalšímu zpracování,

 • údaje byly zpracovány v rozporu s platným právem (např. způsobem, který není v souladu s GDPR),

 • údaje je nutné vymazat, abychom jako jejich správce splnili své zákonné povinnosti, nebo

 • údaje zpracováváme, Protože jsme přesvědčeni, že tím Sedujeme

 

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili. V takových případech můžeme Vaše údaje nadále pouze uchovávat a nesmíme provádět jejich další zpracování, pokud: (i) nebude některá z níže uvedených okolností vyuhlasešena, (ii) vyjádříte vyjádříte

 

Právo na opravu: Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás uchováváme.

 

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požádat o přenos Vašich osobních údajů mezi různými správci údajů. V konečném důsledku to znamená, že podrobnosti uchovávané v rámci společnosti TRESCON, můžete přenést do jiných online platforem. Abychom vám tento přenos usnadnili, poskytneme vám Vaše údaje v běžném, strojově čitelném formátu chráněném heslem. Svoje údaje tak budete moci přenést do jiných online platforem.

 

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

Telefon: (+420) 234 665 111

E-Mail: posta@uoou.cz

   

 

8. Jaké zpracováváme údaje o uživatelích našich webových stránek?

 

Öuživatelích webové stránky www.trescon.eu shromažďujeme omezené množství údajů, které nám pomáhají zlepšovat užitnou hodnotu našeho webu a řídit poskytování našich služeb. Do této kategorie patří informace o způsobech, kterými naši webovou stránku používáte, o frekvenci Vašich návštěv stránky a obdobích, během kterých je naše stránka nejoblíbenější.

 

Co jsou soubory Kekse?

 

Soubory cookies obsahují informace o používání webových stránek uložené na pevném disku Vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb poskytovaných takovou webovou stránkou při každé Vaší další návštěvě. Cookies také slouží k analýzám provozu na webu, k reklamním a marketingovým účelům.

 

Používají je téměř všechny webové stránky a pro Váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče. 

 

Děkujeme Vám za důvěru!

bottom of page